Etiske retningslinjer

Litteraturhuset skal være et trygt sted for alle – for besøkende, for forfattere og andre gjester og tilknyttede, og for de ansatte.


Et trygt hus for alle

Retningslinjer og varsling

Litteraturhuset skal være et trygt sted for våre besøkende, for forfattere, for andre gjester og tilknyttede, og for de ansatte. Derfor har vi utarbeidet etiske retningslinjer for å forebygge diskriminering og trakassering, med klare rutiner for oppfølging dersom noen opplever kritikkverdige forhold.

Har du opplevd diskriminering eller trakassering hos oss? Du kan trygt varsle:

  • Din kontaktperson på Litteraturhuset
  • Leder for Norsk Forfattersentrum
  • Organisasjonen Balansekunst
  • LDO, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Alle varsler behandles konfidensielt.

Stiftelsen Litteraturhuset er en liten organisasjon med få ansatte, men med mange tilknyttede i ulike funksjoner. Alle som er tilknyttet institusjonen skal kunne stole på anstendige arbeidsforhold og korrekt behandling, at varsling tas på alvor, og at innmeldte problemer tas tak i. I dette ligger også et krav til at alle tilknyttede skal følge Litteraturhusets verdier slik de er beskrevet i disse retningslinjene.

De følgende retningslinjene gjelder som tillegg til de til enhver tid eksisterende rettsregler i Norge og andre land hvor virksomheten foregår. Litteraturhuset arbeider kontinuerlig med å utvikle og styrke den etiske kompetansen og bevisstheten i organisasjonen.

Litteraturhusets verdier

Litteraturhuset praktiserer nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.

Litteraturhuset arbeider etter følgende visjon: «Litteraturhuset er en ikke-kommersiell stiftelse som skal spre litteratur i bred forstand, verne om ytringsfriheten og bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale. Vi er et nasjonalt litteraturhus som lærer opp en ny generasjon lesere uavhengig av etnisk bakgrunn og størrelse på lommeboka.» Vi skal fremme litteratur, kunnskap og ytringsfrihet med integritet og raushet.

I dette ligger en iboende verdi om respekt for andre mennesker, som er grunnleggende i arbeidet vi gjør. Alle tilknyttet Litteraturhusets arbeid skal behandle andre med respekt, uansett kjønn, seksuell legning, nasjonalitet, hudfarge, funksjonsevne, religion, politisk tilhørighet, sosial status og andre identitetspolitiske markører.

Litteraturhusets formål er å spre kunnskap og forståelse, og å jobbe for dialog og åpenhet mellom grupper. Alle tilknyttede skal derfor vise respekt for andre land, kulturer og religioner. Også ved arbeid i utlandet skal man vise respekt for vertslandets lover, kultur og religion, så fremt det ikke er i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Litteraturhuset jobber for økt toleranse og større ytringsrom. Stiftelsen skal derfor ikke bare følge disse reglene selv, men aktivt arbeide for økt respekt og dialog i samfunnet generelt.

Ansvarlig bruk av makt og posisjon

Vi aksepterer ikke svindel eller korrupsjon i vår organisasjon.

Litteraturhuset skal være en solid institusjon som fremmer ærlighet og integritet. Det er derfor ikke tillatt for representanter å gi eller motta gaver eller tjenester som kan påvirke jobbrelaterte avgjørelser. Svindel og korrupsjon bryter med våre verdier og vår ansvarlighet overfor samfunn, myndigheter og givere.

Vi vil administrere ressurser som Litteraturhuset har fått på en gjennomsiktig og forsvarlig måte og i samsvar med etablerte kontroller som sikrer optimal bruk av alle våre materielle og menneskelige ressurser. Stiftelsen skal også sørge for et gjennomsiktig regnskap der alle utgifter kan forsvares.

Seksuell trakassering

Alle som besøker, jobber på eller samarbeider med Litteraturhuset skal kjenne seg trygge på å slippe uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.

Seksuell trakassering defineres som regel som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. For at noe skal være seksuell trakassering må oppmerksomheten være uønsket. Det er oppfatningen hos den som opplever seg trakassert som skal tillegges mest vekt i vurderingen av om trakasseringen var uønsket eller ikke.

Uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering kan være:

  • Verbalt: Uønskede kommentarer eller hentydninger om kropp, klær eller privatliv, spøk av seksuell art, forslag/krav om seksuelle tjenester eller seksuelle forhold, telefonhenvendelser, elektronisk post, tekstmeldinger m.m.
  • Ikke-verbalt: Uønskede eller nærgående blikk, stirring, blotting, kroppsbevegelser, eksponering av pornografiske bilder, kalendere, eller gjenstander av seksuell art.
  • Fysisk: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk.
  • Digitalt: på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.
  • Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8. Det er domstolene som håndhever forbudet, mens Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) tar imot innklagede saker.

Litteraturhuset har nulltoleranse for alle former for seksuelle overgrep, seksuell utnyttelse, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Varsling og oppfølging

Dersom du opplever kritikkverdige forhold, skal du trygt kunne varsle, og vite at varselet følges opp.

Kritikkverdige forhold i relasjon til Stiftelsen Litteraturhusets virksomhet kan og bør varsles til din kontaktperson på Litteraturhuset, til klubbleder Madeleine Gedde Metz, eller til daglig leder Susanne Kaluza. Kritikkverdige forhold kan være forhold som er i strid med rettsregler, disse retningslinjene eller andre etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Dersom varselet gjelder leder, eller du av andre grunner ikke vil melde fra direkte til Litteraturhuset, kan du varsle til Litteraturhusets styreleder/Mikkel Bugge eller leder for Norsk forfattersentrum/Ingvild Herzog. Problemer bør varsles om så tidlig som mulig, både på egne eller andres vegne.

Alle varsler behandles konfidensielt. Arbeidsmiljøloven § 2 A-4 slår fast varslerens sikring mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver, som selvsagt respekteres fullt ut av Litteraturhuset. Dersom det er nødvendig vil Litteraturhuset sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse mot den som har varslet.

Trenger du rådgivning, kan du få gratis og anonym veiledning hos Likestillings- og diskrimineringsombudet eller hos organisasjonen Balansekunst, som jobber mot diskriminering, seksuell trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet. Du kan også klage inn saker til Diskrimineringsnemnda. Straffbare forhold bør også meldes til politiet. Litteraturhuset vil bidra med oppfølging og støtte til personer som er blitt utsatt for handlinger i strid med disse retningslinjene.

Litteraturhuset forplikter seg til å følge opp alle innmeldte saker snarlig og grundig, og kan innføre interne straffetiltak og/eller anmelde hendelsen der det er aktuelt.

Reaksjoner og tiltak som pålegges og innføres skal ha til formål å stanse, forebygge og forhindre ytterligere kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og ellers i yrkeslivet. Den som sier fra skal så raskt som mulig få tilbakemelding om hvordan saken er behandlet.

Alvorlige saker, herunder også brudd på disse etiske retningslinjene, kan føre til anmeldelse / oppsigelse eller avskjed / avslutning av samarbeidet.