Hauge-konferansen 2024: Med kjærlighet skal landet bygges

Fra Hans Nielsen Hauge via Menneskerettighetserklæringen til FNs bærekraftsmål og Earth Charter

Banner

Hans Nielsen Hauge var Norges største bedriftsetablerer. Haugianerbedriftene kombinerte god lønnsomhet med høy etikk. De tok ansvar for ansatte, kunder, leverandører og andre de kom i kontakt med.

  • Kullerud trekker opp følgende perspektiv: «Epoker, tanker, ideer, ja, også personers liv og levnet melder seg fra fortiden, liksom banker på døren til vår egen tid og ber om å bli hørt. Eller mer; krever fornyet behandling og interesse.»
  • Forsth og Olsen sier det slik: «Det er kanskje like stort behov i dag for en moralsk, sosial og økonomisk bevegelse, som den Hans Nielsen Hauge satte i gang for mer enn 200 år siden. Han ville antagelig vært like kontroversiell i dag og møtt like stor motstand.»

FNs Verdenserklæring for Menneskerettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling 10. desember 1948. Erklæringen er menneskehetens viktigste dokument om felles menneskelige verdier. I innledningen står det: «Anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden.» Artikkel 1 sier: «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»

FNs bærekraftsmål er: «Verdens felles arbeidsplan for å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftsmålene skal sikre bærekraftig utvikling for naturen, økonomien, samfunnet og det enkelte menneske.

Earth Charter (Erklæringen om jorden) er sammen med FNs Menneskerettighetserklæring, menneskehetens felles verdigrunnlag. Earth Charter har som et hovedprinsipp: «Respekt og omsorg for menneskeheten.» Dette er spesifisert i fire hovedpunkter:

Respektere jorden og biologisk mangfold

Ta vare på menneskeheten gjennom forståelse, innlevelse og kjærlighet

Bygge opp demokratiske samfunn som er basert på medvirkning og som er rettferdige, bærekraftige og fredelige

Ta vare på jordens rikdommer og skjønnhet for nåværende og framtidige generasjoner

Oslo kommune har i enstemmig bystyre sluttet seg til prinsippene i Earth Charter. UNESCO mener at Earth Charter er viktig som et etisk fundament for bærekraftig utvikling.

Konferansen «Med kjærlighet skal landet bygges» består av fem korte innledninger fulgt av samtaler og diskusjoner i plenum. Innlederne er:

  • Lise Bjarkli - Faggruppe for Etikk og lederskap, Tekna Oslo avdeling
  • Jørn Bue Olsen - Hans Nielsen Hauge akademiet
  • Leif-Runar Forsth - Faggruppe for Etikk og lederskap, Tekna Oslo avdeling
  • Roald Nomme – ALF: Akademiet for lederskapsfilosofi
  • Halvor Stormoen – Earth Charter Norge

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Nedjma?

This event will take place in Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!